ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ನನ್ನವಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ.....

ಕನ್ನಡಿಯಾಗಲಿ ಕಣ್ಣು,ಎನ್ನುವುದನ್ನು...,
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಯಸೆನು ನಾನು,
ನಂಬು ನನ್ನನ್ನು...ಕನ್ನಡಿಯಾದರೆ ಕಣ್ಣು,ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀನು....ಕಣ್ಣೊಳಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲತುಸು ಸರಿದರೂ ನೀನು.....ಕಣ್ ಗಾಜಿನ ಹಿಂಬದಿಗೆ,
ಕೆಂಬಣ್ಣವ ಬಳಿದು....
ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ನೀನು,
ಆ ಬಣ್ಣವು ಉಳಿದು....
ಪ್ರತಿಫಲಿಸದೇ ತಾನು,
ಎದುರಾದವರನ್ನು....
ನಾ ಬಯಸೆನು ಅದನು
ನಿನ್ನುಳಿದನ್ಯರನು...
ಉಸಿರಿನ ಒಳಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ,
ಹಸಿರಾಗಿರು ನೀನು....
ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿನ ಬಿಂಬ,
ನನಗದೆ ಸಾಕಿನ್ನು....
ನನ್ನಯ ಉಸಿರಿನ ಕೊನೆತನಕ
ನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು...
ನನ್ನಯ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಗಿರುವೆ,
ತೊರೆಯುವೆನೆ ನಾನು.....

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...