ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ

ಚಿನ್ನ ನಾಗ ಎಂಥ ಚೆನ್ನ ನಾಗ
ಧನ್ಯನಾಗ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯಯೋಗ
ಬೆಳ್ಳಿನಾಗ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗ
ಕುಲವ ಬೆಳೆಸಿ ಬಾಳ ಬೆಳಗೊ ನಾಗ
ಮಣ್ಣುನಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಾಗ
ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವೆ ನಿಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಾಗ
ಕಲ್ಲುನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನಾಗ
ಹಾಲು ನಿನಗೆ ಬಲವ ತುಂಬು ನಾಗ
ಹುಲ್ಲು ನಾಗ ,ಅಲ್ಲಿರುವೆ ನಾಗ
ತೂಲಗು ಬೇಗ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆವರೀಗ
ನಾಡನಾಗ ಹೆಡೆಯನೆತ್ತಿದಾಗ
ನಡುಕವಾಗ ತಡೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಬೇಗ
ಹಾಳು ಹಾಲಾಹಲದ ಬಲದ ನಾಗ
ನಿನ್ನ ಬಲವೇ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವೀಗ
ಬುದ್ಧಿಬಲದಿ ನಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮನುಜ
ಅದೃಶ್ಯವಾದುದೇ ದೇವರು ನಿಜ.


ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...