ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ನೀನಿರುವಾಗ ನನ ಸನಿಹ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳೇನು ಮಹಾ

ಓಂ ನಮೋ ನರಸಿಂಹ
ನರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ನಮಃ
ನೀನಿರುವಾಗ ನನ ಸನಿಹ
ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳೇನು ಮಹಾ
ಮನವೆಂಬೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಪಾಪದ ನೂರು ಕೊಳೆಯಿರಲಿ
ಕರುಣೆಯೆ ನಿನಗೆ ಕಸಬರಿಗೆ
ಹಿಡಿಯುತ ಗುಡಿಸಿದೆ ಅಣುವರೆಗೆ
ನೀನಿರುವಾಗ ನನ ಸನಿಹ
ಮನಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದೇನು ಮಹಾ
ಮನವೆಂಬೀ ಬಯಲನ್ನು
ನೀರಿಳಿಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ
ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತುತಲಿ
ಸೇವೆಯ ಫಲವಾ ಪಡೆಯುವೆಯೊ
ನೀನಿರುವಾಗ ನನ ಸನಿಹ
ನಿಜಭಕ್ತನಾಗುವುದೇನು ಮಹಾ
ಮನವೆಂಬೀ ಮನವನ್ನು
ಶುಚಿಗೋಳಿಸಿ ಭಕ್ತನಾಗಿಸಿ
ನಾನು ಎನುವುದ ಕಳೆಯುತಲಿ
ನೀನೆ ಎನುವುದ ಬೆಳೆಸುತಲಿ
ನೀನಿರುವಾಗ ನನ ಸನಿಹ
ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವದೇನು ಮಹಾ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...