ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಹಸನಾದ ಹಸಿರಿನ ಕುಲದಲಿ ಜನಿಸಿದ

ಹಸನಾದ ಹಸಿರಿನ ಕುಲದಲಿ ಜನಿಸಿದ
ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸುಗಳು
ಸುತ್ತಲು ಮುತ್ತಿದ ಕತ್ತಲೆಗಂಜಿ
ಮುದುಡಿ ಹುದುಗಿದ್ದವು
ಗುಡ್ಡದ ಆಚೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಊರಿಂದ
ದಿನಕರ ತಾ ಬಂದ
ದುಂಬಿಗಳೊಸಗೆಯ ಜೊತೆಯಲಿ ತಂದೆ
ಅರಳಿರಿ ನೀವಂದ
ಸೂರ್ಯನು ತಂದ ಬೆಳಕನು ಕಂಡ
ಮೊಗ್ಗುಗಳರಳಿದವು
ಧನ್ಯತೆ ಭಾವದಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ
ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿದವು
ಅಧರದ ನಗುವಲಿ ಮಧುಸುಧೆ ತುಂಬಿ
ಮಾದಕವೆನಿಸಿದವು
ಆಸೆಯ ಕೇಸರ ಶಲಾಕೆಯಾಗ್ರದ
ಶಿಖರಕೆ ಎರಿಹವು
ಬೆಸುಗೆಗೆ ಬಂದ ದುಂಬಿಯ ಹಿಂಡು
ಹೂಗಳ ಮುತ್ತಿದವು
ಅವಳಿಂದಿವಳಿಗೆ ಇವಳಿಂದವಳಿಗೆ
ಹಾರುತ ಸುಖಿಸಿದವು
ಮಧುಸುಖವುಂಡ ದುಂಬಿಯ ಹಿಂಡು
ಖುಷಿಯಲಿ ಹಾರಿದವು
ಸೋತು ಸೊರಗಿದ ಸುಂದರ ಸುಮಗಳ
ಮುಖಗಳು ಬಾಡಿದವು
ಕಷ್ಟವ ಸೂರ್ಯಗೆ ಅರುಹುವುದೆಂತು
ಎತ್ತರಕೇರಿಹನು
ಉನ್ನತಿಗೇರಿದ ಅವನೆದುರಿಸದೇ
ತಲೆಗಗಳು ಬಾಗಿದವು
ಹಸಿರು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಲೆ ಇತ್ತು
ಕುಲಬೆಳೆಯುವದೆಂದು
ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದ ಬಸಿರಿನ ಪಿಂಡವ
ಹೊರುವೆನು ತಾನೆಂದು
ನಶಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ವಸುಧೆಗೆ ಎಸೆದು
ಬಂಧವ ಕಳಚಿತ್ತು
ನಾಳೆಗೆ ತರುಣಿಪ ಮುಕ್ಚಳಿಗೊಸಗೆಯ
ತಾರೆಂದು ಬೇಡಿತ್ತು

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...