ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಅವಳ ಮೋಹ............

ಹಾಲ ಕಡಲಿನಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದವಳ
ಹಲಬಗೆ ನಲಿವಿಗೆ ಬಲವ ತರುವವಳ
ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲುವಿಕೆಯ ಚಂಚಲೆಯಿವಳ 
ಒಲವೊಳಗುಳಿಯುವ ಹಂಬಲ, ತಳಮಳ
ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಒಲಿವಳೆಂದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗಮನಿಸಳಲ್ಲ,
ಫಲ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡುತ ಅವಳ
ಕಾಲು ಕೈ ಮುಗಿದರೂ ಬರುವಳೆಂದಿಲ್ಲ.
ಬಾಲೆಯ ಒಲಿಸಲು ಬೇಲಿಗಳಿಲ್ಲಾ
ಕಾಲು ಕೈ ಮುಗಿದರೂ ಸೋಲೇನಲ್ಲಾ
ಬೇಲಿಯೊಳಿರುವಾ ಕುಲಜರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಒಲಿದು ಸಲಹುವಳೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲಾ.
ಒಲವ ಗೆಲಿದವರ ಬಾಲವ ಪಿಡಿದು
ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂದು ಗಳಿಸಲು ಬಹುದು
ಸಾಲವ ಪಾಲೋ ಏನೋ ಒಂದು
ಕೆಲಕಾಲ ನಲಿವಲಿ ಮುಳುಗಿರಬಹುದು.
ಬಲವಿರುವವರೆಗೆ ಸುಲಿಗೆಯ ಮಾಡಿ
ಕಾಲು ಮುರಿದವಳ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿ.
ಸಲಹುವೆನೆಂದರೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ
ಜೈಲೊಳಗಿಡುವಳು ಹಾಕಿಸಿ ಬೇಡಿ
ಬಲ್ಲವರಾಡಿದ ನುಡಿಯು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿರುವರೆವರೆಗೆ ಅವಳೇ ಎಲ್ಲಾ
ಕಾಲ ಕರೆದಾಗ ಅವಳು ಬರೊಲ್ಲ.
ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲವನು ಬಿಡು ನೀ ಮರುಳ.
ನಲ್ಲನ ತೊರೆದು ಹೋದವಳವಳು
ಹುಲುಮಾನವನಲಿ ನಿಲ್ಲುವಳೇನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದ ಬಿಡು ಅವಳನ್ನು
ಬಾಲೆಯೆ ಒಲಿಯಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿನ್ನನ್ನು.
ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ಟ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...