ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ವಿರಹ

ಸಂಗಾತಿ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆಗೆಂದು
ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು ಹೊರಟಿಹಳು
ಸಂಗಡ ನನ್ನಯ ನಗುವನ್ನೆಲ್ಲ
ಇಂಗಿಸಿ ರೇಗಿಸುತಿರುತಿಹಳು
ರಂಗಿನ ಆಸೆಗೆ ಭಂಗವ ತಂದು
ತಂಗಿಹಳವಳು ತವರಿನಲ್ಲಿ
ಮಾಗಿಯ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ
ಅಂಗದ ಬೇಗೆಯು ತಣಿಯದಿದೆ
ಅಂಗದನಂಗನ ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ
ಯೋಗದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಸಿದೆ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯ ಆ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ನಗುತಲಿ ಮತ್ತೆಚ್ಚರಾಗಿಸಿದೆ಼.
ಹೂಗಳ ತೊಗಲಲಿ ಅವಳನು ಕಂಡೆ
ಮಾಗಿದ ಹೂಗಳ ಮುದ್ದಿಸಿದೆ.
ತಾಗಿದ ಕೆನ್ನೆಯ ಬೇಗೆಯು ಧಗೆಗೆ
ಹೂಗಳೂ ದಳಗಳ ಉದುರಿಸಿದೆ.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...