ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಹೆಣ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಬಲು ಕಷ್ಟ!

ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಹೆಣ್ಣನು ವರ್ಣಿಸೆ
ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಹುಡುಕುತಿಹೆ
ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೂ ಸೋತವೆ ಹೊರತು
ಬಣ್ಣಿಸದಾ ಪದ ಕಾಣದಿಹೆ
ನನ್ನಯ ಬೆಳಕು ಕಂದನೆ ಎನ್ನುತ
ತನ್ನಯ ತನುವನು ಹಿಂಡುತಲಿ
ತನು ಮನದಿಂದಾ ಎಣ್ಣೆಯನಿಳಿಸುತ
ಹಣತೆಗೆ ಸುರಿಸಿ ಬೆಳಗಿಹ,ಬೆಳೆಸಿಹ,
ತನ್ನಯ ಅಮ್ಮನ ತನು ಸೊರಗಿರಲು
ಸಣ್ಣವಳಾದರು ತಾನಿನ್ನೂ
ಮನೆಗೆಲಸವನು ತಾನೂ ಮಾಡುತ
ಸಣ್ಣವ ತಮ್ಮ ಎನ್ನುವ,ಚಿನ್ನವ
ಅನುದಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲೇ
ದಿನಗಳೆದಿದ್ದರೂ ಏನೆನಿಸಿಲ್ಲ.
ನನ್ನೊಳಗುದಿಸಿತು ವರ್ಣಿಸುವಾಸೆ
ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ,ಯೌವ್ವನ.
ಅನುಪಾಲನೆಯಲಿ ದಿನಗಳ ಕಳೆದು
ಮನದಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳುದಿಸಲು
ಬಿನ್ನಾಣ ಬೆಡಗಿನ ಕನ್ಯೆಯು ಎದುರಿರೆ
ನನ್ನವಳಾಗಿಸೊ ಆಸೆಗೆ,ಖುಷಿಗೆ,

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...