ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ನಮ್ಮೂರು ಮೊರಸೆ

ನಮ್ಮೂರು ಮೊರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಸೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಮಿಸೆ ಇಲ್ಲುಳಿಯುವಾಸೆ
ಮಲೆನಾಡು ಬನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಹರಿಯುವ ತೊರೆಗಳ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಕುಟಪ್ರಾಯದ ರೇತಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಾ ಛಾತಿ
ಇಹುದಂತು ಸತ್ಯ ಈ ಊರಿಗೆ
ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಿ ನಿಸರ್ಗ
ಶೃಮಜೀವಿ ವರ್ಗದ ಸನ್ನಡತೆ ಮಾರ್ಗ
ಪರವೂರ ಜನಕೆ ಈ ಊರು ದುರ್ಗ
ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು ಭೂರಮೆಯ ಸ್ವರ್ಗ
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧನೆಯು ನಮ್ಮೂರ ಹಿರಿಮೆ
ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ದೊರೆತದ್ದು ಕಡಿಮೆ
ಓಡಿಹುದು ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣ್ಮೆ
ಇದಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೆ ಸಾಧನೆಯ ಒಲುಮೆ
ಭರವಸೆಯು ಕುಂದಿಲ್ಲ ಬೇಸರವು ಬಂದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮೂರು ಸಿಹಿಬೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ
ಧನ್ಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ
ಬೇಡುವೆನು ದೇವರಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಲ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...