ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ
ನಲಿವಲುಲಿವ ಹಕ್ಕಿಗಳುಲಿಯು
ಒಲಿದು ಮೆಲುವ ಮನಗಳಿಗಾಗಿ
ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯವು
ಫಲವ ಮೆಲಲು ಬಳಗಕೆ ಓಲೆ
ಕಳಿಸೆ ಉಲಿವ ಉಲಿಗಳ ಕೇಳೆ
ಬಳಗ ಬಂಧು ಗೆಳೆತನದರ್ಥ
ತಿಳಿಯುತಿರುವುದು
ಒಲವ ಕರೆಯ ಗೆಳೆಯಗೆ ತಿಳಿಸೆ
ನುಲಿದು ಕಾಮಕೇಳಿಗಿಳಿಸೆ
ಉಲಿದು ಗೆಲಿದು ಒಲವಿನ ಭಾಷೆ
ಕಲಿಸುತಿರುವುದು
ಕಾಳ ಕಸಿಯೆ ಖೂಳರ ದಾಳಿ
ವೇಳೆ ಕಲಹದುಲಿಯನು ಕೇಳಿ
ನೆಲೆಯನುಳಿಸೆ ಸೆಲೆ ಹೋರಾಟ
ತಿಳಿಯುತಿರುವುದು
ಬೆಲೆ ಬಯಸದೆ ನಲಿವ ನೀಡಿ
ಹೊಲದಿ ಕಾಳ ಮೆಲುತಿರೆ ನೋಡಿ
ಬಲೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಿ
ತೊಲಗಿಸೊ ಮನುಜನು
ಕಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರನೊಲಿಸಿ
ಬಲ ಬೆಲೆಗಳನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ
ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದಾಸೆಗಿಳಿಯೆ
ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯನೆ.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...