ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಕಾಡ ಬೆಡಗಿ.................

ಮೋಡವು ಕರಗುತ ಜಡಿಮಳೆ ಹಿಡಿಯಲು
ಕಾಡಿನ ಬಡತೊರೆ ಬೆಡಗಿಯಾಯಿತು
ನಡಿಗೆಯ ಬಳುಕಲಿ ಸಡಗರದಿಂದಲಿ
ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಿತು
ಹರೆಯದ ಭರದಲಿ ಮೆರೆಯುತ ಮರೆಯುತ
ಧರಿಸಿದ ಧರಣಿಯ ಕೊರೆಯತೊಡಗಿತು
ಹರಿವಿಗೆ ವೇಗವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದ
ಕರಿಬಂಡೆಯ ಝಾಡಿಸಿ ಸರಿದು ಹೋಯಿತು
ಹಿಡಿಯುವರಾರು ತನ್ನನು ಎಂಬ
ಬಡಿವಾರದ ನಡೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿತು
ಹಾದಿಯ ಬದಿಯಲಿ ಕಾದಿಹ ಪೂದೆಗಳ
ಮುದ್ದಿಸಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡತೊಡಗಿತು
ಮದದಲಿ ನಡೆದಿರೆ ಹಾದಿಯ ನಡುವೆ
ಸುಂದರ ನದಿಯು ಎದುರಾಯಿತು
ಎದೆಯೊಳಗುದಿಸಿತು ಮಿದುಭಾವಗಳು
ನದಿಯೊಡನಾಡುತ ಬದುಕು ಕಂಡಿತು
ಮಳೆಹನಿ ಕಳೆಯಿತು ಜಲತೊರೆ ಬತ್ತಿತು
ಅವಳಿದ್ದಳೆಂಬ ಕುರುಹುಳಿಯೆತು.
ಹೊಳೆಯನು ಸೇರಿದ ಎಳೆಜೀವಕ್ಕೆ
ತಾನಾರೆಂಬುದೆ ಮರೆತುಹೋಯಿತು.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...