ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕಾರ್ಮೋಡ

ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕಾರ್ಮೋಡ
ಮನದಾಗಸ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡ
ಪದಗಳ ಮಿಂಚಿಸೆ ಆ ಮೋಡ
ಗುಡು ಗುಡುಗುತ ಹಾಡುವೆ ನಾ ಹಾಡ
ಭೂಮಿಯ ಉಸಿರಿನ ಹಸಿರಂತೆ
ನನ್ನೆದೆಯುಸಿರೇ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ
ಮಳೆಯಿಳೆಗಿಳಿಯದೆ ಹಸಿರೆಲ್ಲಿ
ಈ ಕವನಕೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮಳೆಕಾಡು
ಅಹ!ಸಾಗರದಾಗರ ಈ ನಾಡು
ಭಾಷೆಯ ಭಿನ್ನತೆಯಾ ಸೊಗಡು
ಅದೆ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಕೆ ಸಿಹಿ ಲಾಡು.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...