ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಪ್ರಳಯ_ಹಂತಕ....

ನಾವಿರುವ ಅವನಿಯೊಳು
ಭವಸಾಗರದಲಿ ಧಾವಿಸುತಿರುವ
ನಾವೆಯನು ನಾವೇರಲು
ಅವನೂ ಇರುವ ಇವನೂ ಇರುವ
ದೇವನೆ ನಾವಿಕನಾಗಿರುವ.
ಅವನಿಚ್ಛೆಯೊಳೆಲ್ಲಾ ಜೀವ ಶಿವ.

ನಾವೆಲಿ ಕಾಲವ ಸವೆಯಿಸಲು
ಕಾವೇರಿರುವ ಮಾತುಗಳು
ಅವರಿವರೊಳಗೆ ಅವಿತಿರುವ
ನೋವುಂಡಿರುವ ಭಾವಗಳು
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪಂಥಗಳು
ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತು ನಾವೆಯೊಳು

ಅವರಿವರೊಳಗೂ ಅವಿತಿರುವ
ಅವನೇ ನಾವಿಕನಾಗಿರುವ
ಕಾವನು ಅವನೆ ಜವನೂ ಅವನೆ
ಇವರೊಳಗುದಿಸಿದ ಭಾವವೂ ಅವನೆ
ಜೀವ ಜೀವಗಳ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಾವೆಯ ಮುಳುಗಿಸೆ ಅವತರಿಸಿದನೆ

ಅವನಿಯನುಳಿಸುವ ಭಾವವೆ ಪ್ರೀತಿ
ಸವಿಯುತಲಿರಲದೆ ಜೀವಿಸೊ ರೀತಿ
ನಾವಿಕಗಿಲ್ಲ ತೊಯ್ದಾಟದ ಭೀತಿ
ನಾವೆಯ ಚಲನೆಯ ಗತಿಗದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಭುವಿಯೊಳಗುಳಿಸುತ ಜೀವಿ ಸಂತತಿ
ಭವಸಾಗರ ದಾಟಿಪ ನಾವೆಯ ಅಧಿಪತಿ.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...