ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನ ಮುತ್ತು

ಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ಕಣವು
ಆಪ್ಪಳಿಸೊ ತೆರೆಯೊಳಗೆ
ತಪ್ಪಿಸೇರುತ ತಲುಪೆ
ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗೆ
ಒಪ್ಪದಿಹ ಮೃದ್ವಂಗಿ
ಕೋಪದಲಿ ವಿಷವುಗುಳೆ
ಶಾಪವೇ ವರವಾಗಿ
ಒಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪುವ ಮುತ್ತಾಯ್ತು
ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ವಿಷಕೆ
ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಲೆ ಉಳಿಯೆ
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುತ್ತಲು ವಿಷವು
ಅಪ್ಪಳಿಸೆ ಹೊಳಪಾಯ್ತು
ಪಾಪಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ
ತಾಪಗೊಳ್ಳದೆ ಸಾಗು.
ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿರೆ ನಿನ್ನ
ಒಪ್ಪುವರು ಸುಮನರು

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...