ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ನೇರನೋಟದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಾಗದು

ನೇರನೋಟದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಾಗದು
ಕರಿಯ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವಿರುವುದು
ಓರೆನೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು
ನೀರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವಾಗ ಅಡ್ಡವಾಗದು
ಮಧುರವಾದ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಹೆಣೆಯಲಾಗದು
ಮಿದುಳಿನೊಳಗೆ ಬರಿಯ ನಿನ್ನ ರೂಪವಿರುವುದು
ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಮೆರೆವುದು
ಅಧರ ನಡುಕ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಜಪಿಸುತಿರುವುದು
ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಹಿಡಿತ ಮೀರಿ ಬಡಿಯುತಿರುವುದು
ಕುದಿದು ರಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯಾವಿ ಹಾರುತಿರುವುದು
ಎದುರು ನಿಂತು ಮಧುರ ನುಡಿಗಳಾಡಲಾಗದು
ತೊದಲು ನುಡಿಗಳಿಂದಲೇನೂ ಕುದುರಲಾರದು
ತಿರುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬಾರದೆ
ಕರೆಯುತಿರುವ ಕಣ್ಣನೋಟ ಅರಿಯಬಾರದೆ
ಬೀರಿ ನಗುವ ಉರಿಗೆ ನೀರ ಸುರಿಯಬಾರದೆ
ಕೋರಿಕೊಳಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬಾರದೆ.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...