ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಹೊಸವರ್ಷಾಚರಣೆ

ನಶೆಗಳ ಆಸೆಯ ತೃಷೆಗಳ ಖುಷಿಗೆ
ಹೊಸವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಾಸಿತು ಹಾಸಿಗೆ
ವಸುಧೆಯನುಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ
ಖುಷಿಯಾಚರಣೆಯು ನಶಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ
ಸರಿಯುವ ಕಾಲದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು
ಅರಿವಿನಲಿಡಲು ದಾರಿಗಳನ್ನು
ಪರಿಪರಿ ವಿಧದಲಿ ಪರಿಕಿಸಿ ಹಿರಿಯನು
ಸೂರ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆ ಕಾರಣವೆಂದರಿತನು
ಕತ್ತಲು ಹಗಲು ಋತುಮಾನಗಳ
ಪಥಪರಿಕ್ರಮಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ
ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಶೃಮಿಸಿಹ ಬಹಳ
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಹ ಈ ಕ್ರಮ ಸರಳ
ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ಸರಿಯಲಿ ಬಿಡಲಿ
ಚಂದ್ರನು ತಾರೆಯರೊಡಗೂಡಲಿ ಬಿಡಲಿ
ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಬದಲಾಗಲಿ ಬಿಡಲಿ
ದುಷ್ಕೃತಿಯಳಿಯಲಿ ವಿಕೃತಿಯಳಿಯಲಿ
ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ
ಗೌರವಿಸುವಂತಿರಲಿ ಆಚರಣೆಯ ಬಗೆ
ಸಾರಗಳರಿಯದೆ ಬಾರಿನ ಒಳಗೆ
ತೂರಾಡುವುದು ಸರಿಯೆ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...