ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ನಮನ

ನನ್ನೆದೆಗೆ ನೀನೊಡತಿ ಓ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ನೀತಿ
ನೀ ಭುವನ ಸುಂದರಿಯೆ ಹಸಿರುಡುಗೆ ಧರಿಸಿ
ಶರಧಿಯಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ
ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಹಿಮಮಕುಟ ತೊಡಿಸಿ
ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವಗಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಸಿ
ಶ್ರೀ ಶರಣ ದಾಸ ಸಂತ ಗಾನ ಸಂಗೀತ
ಘಟ ತಾಳ ಮೃದಂಗದ ತಕಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ
ವೀಣೆದನಿ ವೇಣುಖನಿ ನಾದಗಳ ಸಹಿತ
ಭಾರತಿಯ ನಾಟ್ಯಕಲೆ ನವರಸ ಭರಿತ
ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತ
ಶ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿನ್ನಯ ಲಿಖಿತ
ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಧೀಮಂತ
ಕುಂದೆಣಿಸದಭಿಮಾನ ನಿನಗೇ ಶಾಶ್ವತ
ಈ ಭುವಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ
ಸೌಂದರ್ಯದಾ ಖಣಿಯೆ ನೀ ಮಿನುಗುತಾರೆ
ನೆತ್ತರಲೆ ನೀ ಬಯನೆ ಅಭಿಮಾನದೋಲೆ
ಸಲಿಸಿರುವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೆ 

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...