ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು

ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು
ಬೇಕು ಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿರಬೇಕು
ಲೋಕದಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಲೆ ಬೇಕು
ಯಾಕೆ ಸಾಕು ಬೇಕೆನಬೇಕು
ಸಾಕು ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕವ ಹಾಕು
ತಕ್ಕಡಿಯೊಳಗೆ ತೂಕವ ಹಾಕು
ಬೇಕಿನ ತೂಕವ ತಾಕದು ಸಾಕು
ಲೋಕದಿ ಬೇಕಿಗೆ ಹಿಡಿಯದು ತುಕ್ಕು
ನಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಟರೆ ಉಕ್ಕಲೆ ಬೇಕು
ದುಃಖವ ಬಿಕ್ಕಲಿ ನೂಕಲೆ ಬೇಕು
ಪುಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಬೇಕು
ಸೊಕ್ಕಲಿ ಉಕ್ಕುವ ಹಕ್ಕಿನ ಬೇಕು
ತಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಸಖ್ಯವು ಬೇಕು
ಒಕ್ಕೂಟದಲಿ ಸೇರಿರಬೇಕು
ಸಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬೇಕು
ಸಿಕ್ಕಿದ ಸುಖಗಳ ನೆಕ್ಕಿರಬೇಕು
ಬೇಕು ಸಾಕೆಂದೆನುವರ ಹೊಕ್ಕು
ಸಾಕುತಲಿಹರು ಬೇಕಿನ ಬೆಕ್ಕು
ಪಕ್ಕನೆ ಉಕ್ಕುವ ಭಕ್ತಿಯಲಿಕ್ಕು
ಬೇಕಿನ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕುವ ಗುಟುಕು
ಚೊಕ್ಕಟ ಬೇಕನು ಹೆಕ್ಕಿ ಹುಡುಕು
ಮಿಕ್ಕವುಗಳನು ಪಕ್ಕಕೆ ಹಾಕು
ರೊಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕವು ಈ ಲೋಕಕೆ ಬೇಕು
ನಾಕದಿ ಸುಖಿಸಲು ಬೇರೆಯೆ ಬೇಕು

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...