ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ವಸುಧೆಯ ಸೊಬಗು

ವಾಂಛೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಿಶ್ಚಲ ಬಂಡೆಯ
ಮೆಚ್ಚಿಸುವಾ ಬಯಕೆ.
ಕೊಚ್ಚೆಗೆ ಕಲ್ಲನು ಎಸೆದಂತೆನಿಸದೆ
ಪಿಚ್ಚೆನಿಸದೆ ಮನಕೆ
ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿಹುದು ಆ ಚೂಪುಗಲ್ಲಿನಲಿ
ನೀ ಚೆಲ್ಲಿದ ಒಲವಸುಧೆ
ನಾಚುತ ಬಳುಕಿದೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲಿ
ಅಚಲವು ಆ ಬಂಡೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಾ ಬಿಚ್ಚು ಮನಗಳಲಿ
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿಹ ಪ್ರೀತಿ
ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹುಚ್ಚೆನಿಸುವುದು
ಬಚ್ಚಿಡುವೆಯಾ ಗರತಿ
ಮೆಚ್ಚಲಿ ಬಿಡಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ಮುಚ್ಚಿಹೆ ತನುವಲ್ಲಿ
ಬಾಚುವ ನಿನ್ನಯ ಬಿಗುದೋಳುಗಳಾ
ಹಚ್ಚೆಯು ಮೂಡಿತಲ್ಲಿ
ಕೆಚ್ಚಿದೆ ನಿನ್ನಲಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಜಗವು
ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಚಿತ್ರ
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವ ಹಂಚಿದೆ ನಿನ್ನಯ
ಕುಂಚದ ಆ ಚಿತ್ರ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...