ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

ಪೂರ್ವದ ಅರಮನೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಯನು
ಏರಿದ ಆ ರವಿ ನಸುಕಿನಲಿ
ಭೂರಮೆ ಸೊಬಗಿನ ದರುಶನದಾಶೆಯು
ತೋರಿದೆ ಆತನ ನಿಲುವಿನಲಿ
ಸೂರ್ಯನ ರೂಪಿಗೆ ಮುರುಳಾಗಲು ಇಳೆ
ಅರಳಿತು ಹೃದಯವು.ಹೂಗಳಲಿ
ಮರೆಯುತ ಮೈಮನ ಸರಿಸದೆ ನೋಟವ
ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ವವು ಒಲವಿನಲಿ
ಹೂಗಳ ನೋಟಕೆ ತೂಗುವ ಭಂಗಿಗೆ
ಆಗಸದೊಡೆಯನು ಬೀಗುತಲಿ
ಮೊಗದಿಂದೆಸೆಯುವ ನಾಚಿಕೆ ರಂಗಲಿ
ಅಂಗವ ಮೆತ್ತಿತು ರಂಗವಲ್ಲಿ.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...