ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಯುಗಾದಿ

ಹಳೆಯೆಲೆಯುದುರಿ ಎಳೆಪಲ್ಲವಿಸಲು ನಳನಳಿಸಿದೆ ಅವನಿ.
ತಳಿರುಗಳೆಡೆಯಲಿ ಫಲಿತ ಸಂಭ್ರಮದಲಿ
ಮೇಳೈಸಿಹವು ಹಕ್ಕಿದನಿ.
ಸೊಂಪು ನೀರಿನಲು ತಂಪು ಗಾಳಿಯಲು
ಕಂಪು ಬೀರದ ಹಸಿರು.
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ ಬೆಡಗು ತೋರುತಿದೆ
ಮಡಿಲ ತುಂಬುತಿದೆ ಬಸಿರು
ವಸುಧೆ ಹಸಿಯುತಿದೆ ಬೆಸೆದ ಬೇರಿಗೆ
ಆಸೆ ತೃಷೆಯ ಘಳಿಗೆ
ಹಸಿರಿನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಗಳೇತಕೋ
ಉಸಿರ ಹಿಡಿದಿರಲೇ ನಾಳೆಗೆ?
ಬೆಲ್ಲವನುಣುವಾಗ ಬೇವಿನಂತಿದ್ದವಳು
ಬೆಲ್ಲವುಣಿಸಿದಳು ಬೇವುಂಡು
ಬಲ್ಲವರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ರಂಗೋಲಿ
ಎಲ್ಲರು ಕಲಿಯಲಿ ಕಂಡು. 

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...