ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ನಮ್ಮಯ ಮಾತೆ ಗೋಮಾತೆ

ನಮ್ಮಯ ಮಾತೆ ಗೋಮಾತೆ
ಸಮನ್ಯಾರು ಇವುಗಳ ತ್ಯಾಗಕೆ
ಅಮ್ಮನ ಸಮ ಶ್ರಮ ಪ್ರೇಮವನೀಯುತ
ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವಳು
ತಮ್ಮಯ ಕೆಚ್ಚಲ ಅಮೃತ ಕುಡಿಸುತ
ನಮ್ಮನು ಪೂರೆಯುವಳು
ಹುಲುಮಾನವನಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯು
ಬಲಿಯಲು ಸೆಲೆ ಇವಳು
ಹೊಲವನು ಉಳುತಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆಯಲು
ಬಲವನು ತಂದವಳು
ಚಲನೆಗೆ ಸುಖವನು ತಂದವಳು
ನಲುಗದೆ ಭಾರವ ಎಳೆದವಳು
ಮಲದಲು ಹುಲುಸಾದ ಸಾರವನಿತ್ತು
ಇಳೆಯನು ಬೆಳಗುವಳು
ತನ್ನಯ ಕರುಗಳ ತೆರದಲಿ ಸಸಗೂ
ನನ್ನೆಯ ಹರಿಸಿಹಳು
ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಬಿಂಬದ ತೆರದಿ
ನನ್ನೊಳಗಿಳಿದಿಹಳು
ಪುಣ್ಯದ ಅರ್ಥವ ಕಲಿಸಿಹಳು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯೆ ನನಗವಳು
ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಅವಳನು ಉಳಿಸಲು
ಪಣವನು ನಾ ತೊಡುವೆ
ತೃಣವನೂ ನೀಡದೆ ಮನುಜನು ಅವಳನು
ದಣಿಸಿದರೂ ಅವಳು
ಅನುಮಾನಿಸದೆ ಮನುಜರ ಸೇವೆಗೆ
ತನುವನು ಎರೆದವಳು
ಹಣದಾಹಕೆ ಮಣಿಯೆನು ನಾನು
ಹನನವ ಒಪ್ಪೆನು ಇನ್ನು
ಜನಮಾನಸದಲು ಈ ಅರಿವನ್ನು
ಪಸರಿಸಲಣಿ ನಾನು.

1 ಕಮೆಂಟ್

Usha ಹೇಳಿದರು...

ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಕವನ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...