ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಹರಿವು-ಅರಿವು

ನಾನು ಅವನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದೆವು ಅಡವಿಯಲಿ
ಜಲಲ ಜಲಲ ಜಲತೊರೆಯ ಬಳಿ
ಅಯ್ಯೋ,ಉಂಬಳಗಳ ದಾಳಿ
ಬಾಗಿಸಿ ಬಳುಕಿಸಿ ಸರಿವ ಹುಳ
ತವಕಿಸಿ ನೆತ್ತರ ರಸಗವಳ
ಮುತ್ತಿತು ನಮ್ಮಯ ಪಾದಗಳ
ಪಾದದೊಳೇನೋ ಮುಲಮುಲ ಬಹಳ
ನಾನೊಡೆಯ,ಅವನನ್ನಾಳು
ಎನ್ನುವದೆಣಿಸದೆ ಜಿಗಣೆಯ ಕರುಳು
ಬೇಧಗಳೆಣಿಸದೆ ಕಡಿಯುತಲಿರಲು
ಕಿತ್ತರು ಹರಿವುದು ನೆತ್ತರು ಬುಳುಬುಳು
ಹರಿಯುವ ನೆತ್ತರ ಬಣ್ಣವು ಒಂದೆ
ಉಂಬಳಗಳಿಗೆ ರುಚಿಯೂ ಒಂದೆ
ಉಂಬಳದುದರಕೆ ಔತಣವಾಯ್ತು
ಅವನಮ್ಮವನೆಂದು ನನಗರಿವಾಯ್ತು
ಇಂದು ನಮ್ಮಂತರ ಗತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ನಾಳೆ ಯಾರೆಂತೊ ವಿಧಿಗೇ ಗೊತ್ತು
ಬೇಧಗಳೆಣಿಸದ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪತ್ತು
ಅನರ್ಘ್ಯ ಮುತ್ತು, ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವತ್ತು.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...