ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಜಿಗಿಜಿಗಿಯುತ ನಲಿವಾಸೆ

ಜಿಗಿಜಿಗಿಯುತ ನಲಿವಾಸೆ
ಗಗನದ ಬಯಲಲಿ ಕುಣಿವಾಸೆ
ಜಗದಲಿ ತುಂಬಿದ ರಾಗದ್ವೇಷದ
ಮೇಘದ ಪದರವ(ನ್ನು)ಲಂಘಿಸುವಾಸೆ.
ಹರಕೆಯ ಹುರಿಯನು ಹರಿವಾಸೆ
ಕರುಣೆಯ ತುತ್ತನು ತೊರೆವಾಸೆ
ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ ವರವನು ಬೇಡುವ
ದಾರುಣ ದೈನ್ಯವ ಮರೆವಾಸೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಷ್ಕೃತಿ ವಾದವಿವಾದ
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ
ಆಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆ ಲೀಲಾವಿನೋದ
ಸುಕೃತ ಫಲಗಳ ಪಡೆವಾಸೆ.
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲ
ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮರದೇ ಲೀಲ
ಮರೆತು ಮಲೆತಿಹ ಮನುಜಕುಲ
ನೆರಳಿನ ಬಂಧಗಳ ಮರೆವಾಸೆ.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...