ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ರಾಜಕಳೆ

ಕಲಾವಿದರಿಗಿದೆ ಬೆಲೆ
ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಸಲ್ಲುವರು
ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲಿ ದೇಶಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲಿ
ಗೆಲುವಿನಾಸೆಗೆ ಇವನೂ
ಕಲೆಯೊಂದ ಕಲಿತಿಹನು
ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಜನರ ಓಲೈಸಲೆಂದು.

ಆಳಿ ಅಳಿಯದೇ ಉಳಿದ
ಬಾಳಬೆಳಕಂತಿರುವ
ಹಳೆಯ ತಿಳಿಮನಗಳುಲಿ ಕಲಿತವನೇನಲ್ಲ
ಬಳಗವಿದೆ, ಹಾಳೆಯೊಳು
ಇಳಿಸಿ ಕಳುಹುವರದನು
ಹೇಳಿದರಾಯಿತು ಓದಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ

ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ
ಮತಿಗಳೊಳಗಿಳಿಯೆ
ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವನು
ಹಿತವೆನಿಸೊ ರೀತಿಯಲಿ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾತರಕೆ
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕೂ ಬದಲಾಗೊ ವೇಷಭೂಷಣವು.

ಗುಲ್ಲು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿ
ಚೆಲ್ಲಿದ ನೆತ್ತರಲಿ ನಿಂದು
ಎಲ್ಲರನು ಬೇಡುವನು ಗೆಲಿಸಿಕೊಡಿರೆಂದು
ಬಲ್ಲ ಕಲೆಗಾರರಿಗೆ
ಒಲ್ಲದಿಹ ಕಲೆಗಳಿವು
ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಲೆಗಳಿವು ದಿಲ್ಲಿಗದ್ದುಗೆಗೆ.

1 ಕಮೆಂಟ್

Usha ಹೇಳಿದರು...

ಕಲಾವಿದರಿಗಿದೆ ಬೆಲೆ..... so true.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...