ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಭಾರತ ನಾರಿ

ನೀಲನಭದಲಿ ಹೊಳೆವ ಕಾಯವು
ಇಳಿದು ಬಂದರೂ ಬಳಿಗೆ ನಿಂದರೂ
ಖಾಲಿ ಹಣೆಯಲಿ ನಿಲುವೆನೆಂದರೂ
ಒಲ್ಲೆನೆನ್ನುವೆ ತೊಲಗು ಎನ್ನುವೆ

ತಾರೆ ಸಂಕುಲ ಸೇರಿ ಮಾಲೆಯ
ಹಾರವಾಗುತ ತುರುಬ ಗಂಟನು
ಸೇರಬಂದರೂ ದೂರ ಓಡುತ
ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆ

ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು
ಸಂದ ದಿನಗಳ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಲು
ಕೆಂಡದಂತೆಯೆ ಸುಡುತಲಿದ್ದರೂ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಚಂದವೆನ್ನುವೆ

ಸ್ವರ್ಗಸುಖಗಳ ತೋರಿದಿನಿಯನು
ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದನು ತೊರೆದನೆನ್ನನು
ದುರ್ಗಕಟ್ಟಿಹ ವರ್ಗದ ಜೊತೆ ಸು
ದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಮಾರ್ಗ ಸವೆಸುವೆ

ನೆನಪಿನಲೆಯಲಿ ಒನಪು ತೇಲುತ
ನೆನಪಲುಳಿಯದೇ ದೂರ ಸಾಗುತ
ಮನಸಿನಂಗಣ ನೆನಪಿನಂಗಣ
ಕನಸಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗ ಈ ಕ್ಷಣ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...